Ναός και Καπιτώλιο Λαός και Κολωνάκι
G o l d m i n e
Στατικές σελίδες
Σύνδεσμοι


ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑΣ-ΕΥΡΩΠΗ-ΑΦΡΙΚΗ
2624 αναγνώστες
Τρίτη, 17 Απριλίου 2012
20:15

Καλησπέρα φίλοι επισκέπτες και Χρόνια σας Πολλά!

Φιλοξενούμε σήμερα άλλο ένα  επίκαιρο και λίαν ενδιαφέρον άρθρο του έγκριτου επιστήμονα και φίλου του ιστολογίου μας --- ΧΝ --- από τις Βρυξέλλες που απηχεί  προσωπικές, πολιτικές και όχι μόνο απόψεις του γράφοντος ενώ  παρέχει αποκλειστικές πληροφορίες ευρωπαϊκού και παγκόσμιου προβληματισμού δημοσιοποιώντας πρόσφατες απόψεις διεθνών προσωπικοτήτων για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα.

Ευχαριστώ το φίλο ΧΝ για την εμπιστοσύνη του στον ιστοχώρο μας που τον καθιστά ένα σοβαρό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΗΜΑ με την ενημέρωση που μας παρέχει.

  

  ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑΣ-ΕΥΡΩΠΗ-ΑΦΡΙΚΗ

(αποκλειστικό)

Εν μέσω της γενικής εκλογολογίας ο μεγαλύτερος κίνδυνος τον οποίον διατρέχει η χώρα μας είναι να χάση η πολιτική τάξις τον προσανατολισμό της και να εξοκέλλη.

Πράγματι, η κρίσις εις το παρόν στάδιον δεν αντιμετωπίζεται πλέον με τα δεδομένα της μάχης η οποία πρέπει να δoθή εις τον οικονομικόν τομέα αλλά με τις ύστερες σκέψεις των πολιτικών μας προς επικράτησιν αυτών εις την εκλογικήν αναμέτρησιν. Τα ζάρια μέσα εις όλον αυτόν τον κυκεώνα και την τρικυμία έχουν παραχαραχθή και προβλέπω ότι θα παραχαραχθούν ακόμη περισσότερο. Η γνώμη των πολιτών κινδυνεύει να σχηματισθή επί λανθασμένων –ηθελημένα ή ακουσίως- ανακοινώσεων και να αποβή και η ίδια λανθασμένη, ακόμα και δια τον πλέον αντικειμενικόν Έλληνα παρατηρητήν της πολιτικής ζωής μας.

Εις το σύντομον αυτό άρθρο μου θα προσπαθήσω να πληροφορήσω τον αναγνώστην με μίαν αντικειμενικήν και  μή επιρρεασμένην απο την προεκλογικήν εκστρατείαν πληροφόρησιν επι της Ευρωπαικής  οικονομικής κρίσεως.

Προς τούτο έγινε η επιλογή μιάς κεντρώας εφημερίδος της γαλλοφώνου περιοχής των Βρυξελλών η οποία εκδίδεται εις μίαν περιοχήν σχετικώς ήρεμην και εχρησιμοποιήθη ώς θερμόμετρο  δια την στάθμησιν των αντικειμενικών σχολίων τα οποία, πιστεύομε, αντικατοπτρίζουν την οικονομικήν Ευρωπαικήν πραγματικότητα.

Βεβαίως τα πρόσωπα φέρουν άγνωστα ονόματα δια τον Ελληνα αναγνώστην αλλά αυτό το οποίον επιθυμούμε κυρίως είναι να γίνη γνωστό το περιεχόμενο των όσων αυτά πρεσβεύουν επι τούτων. Αι περισσότεραι γνώμαι των ξένων πολιτικών έχουν καταγραφή εις ένα forum με θέμα την οικομομικήν πολιτικήν της Ευρωπαικής Επιτροπής. Παραθέτομεν κατ`αρχήν  την γνώμην του Σοσιαλιστού Πώλ Μανιέττ:

-Ο Πώλ Μανιέττ  στιγματίζει την Ευρωπαικήν Επιτροπήν δια την πολιτικήν την οποίαν ακολουθεί αυτή δια την έξοδον απο την κρίσιν. Την κατηγορεί οτι επιβάλλει με `μανιακόν τρόπον` τον δημοσιονομικόν έλεγχον ώς μονόδρομον και ότι η επιλογή αυτή αποτελεί τροχοπέδην εις την αναπτυξιακήν πολιτικήν. Μία όμοια νοοτροπία κατ`αυτόν είχεν υιοθετηθή εις τα πλαίσια του ΔΝΤ των ετών της  εικοσαετίας 1980-2000 και όλοι γνωρίζομεν ότι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής επέφερεν ισοπέδωσιν των οικονομιών των χωρών αυτών. Επι πλέον ο Πώλ Μανιέττ χαρακτηρίζει την Ευρωπαικήν πολιτικήν ώς άκρως χειραγωγικήν και αυταρχικήν διότι θέλει να επιβάλλει προδιαγεγραμμένας λύσεις  με κάθε λεπτομέριαν και δίχως την γνώμην κάποιου άλλου οργάνου ή φορέως.

Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες!

Κατά τον Πώλ Μανιέττ πρέπει να ανοίξωμεν την πολιτικήν συζήτησιν επί των στόχων της Ευρωπαικής Ενώσεως.  « Πρέπει επιτέλους να γνωρίζωμεν οτι υπάρχουν περισσότερες της μιάς πολιτικές και πρέπει να θέσωμεν όλες αυτές τις εν δυνάμει πολιτικές εις μίαν ουσιαστικήν ανοικτήν συζήτησιν.

Εάν δεν το πράξωμεν θα ευρεθώμεν εις ένα πολιτικόν αδιέξοδον και ένα είδος Δημοκρατικής Ατροφίας.

Θα είναι κυριολεκτικώς το τέλος του πολιτικού λόγου ».

-Η γνωστή Πράσινη Βουλευτής Ντυράν υπεγράμμισεν:

« Χρειάζεται προσοχή εις πάσαν κριτικήν προς την Ευρωπαικήν Επιτροπήν.

Δεν είναι δυνατόν να αποδίδωμεν μίαν πάγειαν κριτικήν εις αυτήν δι`όλα τα στραβά της κοινωνίας και να καθιστώμεν υπεύθυνην δι`ό,τι «βρωμάει» την νεο-φιλελεύθερην στάσιν της Επιτροπής. Προσοχή εις τους λαïκισμούς οι οποίοι επιβάλλονται de facto εις την πολιτικήν σκηνήν εξ αιτίας μιάς τέτοιου είδους λογικής ».

-Ο αντιπρόσωπος της φιλελευθέρου πτέρυγος, Ντέ Κρώ Junior,  παίρνει επίσης το μέρος της πολιτικής της Ευρωπαικής Επιτροπής:

« Η οικονομική κρίσις, ισχυρίζεται, δεν είναι αποτέλεσμα μιάς λανθασμένης πολιτικής της Επιτροπής.

Η οικονομική κρίσις της Ευρώπης  είναι το αποτέλεσμα λανθασμένων οικονομικών πολιτικών μερικών χωρών. Το βασικό μειονέκτημα τούτων είναι η απόκρυψις των δομικών αδυναμιών του κρατικού μηχανισμού με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν εις τα ύψη τα χρέη των χωρών αυτών ».

Βεβαίως, η αναφορά του εις το Ελληνικό πρόβλημα είναι προφανής!

« Ο δημόσιος τομεύς κατέστρεψε την οικονομία του ιδιωτικού τομέως, «εκεί κάτω», είπεν χαρακτηριστικώς.

« Χρειάζεται `επισκευή` όλων αυτών των ατελειών.

Η Επιτροπή θέτει εις την πρέπουσα βάσιν τα προβλήματα της οικονομίας και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ο μόνος τρόπος αντιδράσεως εις την κρίσιν».

Γενικώς οι Φιλελεύθεροι τηρούν μίαν ιδιάζουσα ορολογίαν εις το σύνολον του πολιτικού λόγου. Τρείς άλλοι αντιπρόσωποι των φιλελευθέρων επί παραδείγματι, οι Γκύ Βέρ-Οφστάττ, Λουί Μισέλ και Ρίχαρντ  Μύλλερ αναφερόμενοι εις την οικονομικήν κρίσιν της Αφρικής αυτήν την φοράν, προσπαθούν να υπεραμυνθούν της θέσεως ότι η Αφρική θα βγή απο την κρίσιν εάν `ευαγγελισθή εις το πέμπτον κατά Adam Smith ευαγγέλιον`.

Κατ`αυτούς δηλαδή, η κρίσις εις την μαύρην ήπειρον είναι το αποτέσμα 50 ετών σοσιαλισμού και θα απαλειφθή εάν εφαρμοσθούν οι αρχές του φιλελευθερισμού.

Ιδού αγαπητοί μου αναγνώσται και φίλοι, η  ροή του πολιτικού λόγου εις την Ευρώπην μακριά απο τα Ελληνικά δεδομένα επιρρεασμένα απο την απο καιρού αρξάμενη εκλογικήν αναμέτρησιν.

Παρ`όλη την ψυχραιμία των βορείων Ευρωπαίων και την  πολιτικήν σταθερότητα, το χάσμα μεταξύ των κυρίων τάσεων του πολιτικού φάσματος διακρίνεται βαθύ και απροσπέλαστο.

Λιγώτερο πάντως βαθύ, κατα την γνώμην μου, απο το αντίστοιχο χάσμα μεταξύ των διαφόρων Ελληνικών πολιτικών θέσεων και κυρίως λιγώτερο  διαστρεβλωμένο.


Χ.Ν.

12/04/12

(Το γλωσσικόν ιδίωμα αντιπροσωπεύει τον συντάκτην του παρόντος άρθρου)

Σχόλια

17/04 20:29  PREMIUM
Καλησπέρα Εύα ! Διαβάζω τον οραματιστή της Ε.Ε. Ουγκώ ! Τί ... "παιδί" και αυτό ! http://www.matia.gr/7/78/7801/7801_1_3.html
Όξω ρεεεεεεεε ... http://www.youtube.com/watch?v=Tfx_pYC8aTM ...
17/04 21:17  Goldmine
Kαλησπέρα Χρήστο. Επισκέφτηκα και τους δύο συνδέσμους που δίνεις. Αν πήρες έμπνευση από την ανάρτηση του άρθρου εδώ είναι καλό σημάδι. Τι μου θύμισες αλήθεια με το "Ελληνόπουλο" του Βίκτωρος Ουγκώ...Κάποτε το ποίημα το ήξερα απ΄έξω. Θα περάσω τώρα κι απ΄το δικό σου μπλογκ που με τόσο κέφι καθημερινά σχεδόν ενημερώνεις.
18/04 12:49  cell
Aγαπητή μου Gold
Χρόνια Πολλά και ΚΑΛΑ!
"Το γλωσσικόν ιδίωμα αντιπροσωπεύει τον συντάκτην του παρόντος άρθρου"
Ωραίος! Ο γράψας αλλά ΚΑΙ το ...ιδίωμα :-)
Επί του θέματος θα έλεγα το εξής:
Οσο μικρότερος καθίσταται ο "χώρος" των ποικιλώνυμων -ισμών τόσο περισσότερο ο υπήκοος θα καθίσται πολίτης. Όπου Γης...
Εις το επανιδείν ;)
18/04 13:58  Goldmine
Φίλτατε cell, σε καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά. "Ωραίος ο γράψας και το ιδίωμα" απολαυστικό και το σχόλιό σου πάντα επί της ουσίας.
Το πολίτης όπου γης σχεδόν ισχύει...
το υπήκοος όπου γης είναι το απευκταίο κακό...
Νάσαι καλά και ευελπιστώ το επανιδείν ή επανειπείν να μην αργήσει.
Αγώνας χωρίς αγωνία -ευτυχώς- είναι η ζωή μας σε κάποιες φάσεις της.
Υγιαίνετε και ευφραίνεσθε χαρά μεγάλη...
18/04 14:12  Ηρακλής
Εύα καλημέρα
Εγώ όπως πάντα θυμωμένος, τσαντισμένος, και απογοητευμένος, με όλους αυτούς, που έμαθαν τα σπρεντς, τα σι-ντι-ες, το έλλειμμα, το χρέος, και ξέχασαν τα βασικά, καπιταλισμός, νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός, κομμουνισμός, φασισμός, και τώρα κάθονται στη μέση του πουθενά με το μισθό κομμένο ή χαμένο, με τη σύνταξη κομμένη, και παρακολουθούν υποψηφίους σωτήρες β και γ διαλογής να υπόσχονται.
Η Γκολντμαν Σακς έχει ήδη δύο πρωθυπουργούς, τον κεντρικό Ευρωπαίο τραπεζίτη, και ανθρώπους κλειδιά παντού.
Τι να πούμε άλλο.
Φιλιά, υγεία, και υγεία, και υγεία.
18/04 14:34  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Χρόνια πολλά φιλτάτη. Αργείς, αλλά κάθε φορά και κάτι πολύ σημαντικό μας παρουσιάζεις.
18/04 15:05  Goldmine
Ηρακλή, φίλε μου, κάθε φυσιολογικός Έλληνας έτσι αισθάνεται κι εσύ είσαι αληθινός αγωνιστής......Η ευχή σου για υγεία είναι διπλά σημαντική τώρα. Διότι με όλα αυτά φαλκιδεύουν την υγεία μας και περισσότερο την ψυχική.
Καλό κουράγιο και δεν το βάζουμε κάτω...
18/04 15:10  Goldmine
Αγαπητέ μου Δάσκαλε Τριαντάφυλλε εκλεκτές παρουσίες σαν και τη δική σου εδώ καθώς και των πέντε φίλων που γράφουν και των πολλών που μας διαβάζουν αλλά και η ένδεια της πατρίδας μας με κάνουν να αισθάνομαι την ανάγκη να κρατώ ανοιχτό αυτό το ιστορικό διαδικτυακό μετερίζι αραιά μεν αλλά ουσιαστικά και με προοπτική για καλύτερη και συχνότερη επικοινωνία στο μέλλον. Σε ευχαριστώ πολύ!
18/04 15:45  σεβαστη
ατ`αυτούς δηλαδή, η κρίσις εις την μαύρην ήπειρον είναι το αποτέσμα 50 ετών σοσιαλισμού και θα απαλειφθή εάν εφαρμοσθούν οι αρχές του φιλελευθερισμού."
Χριστός Ανέστη!
Ούτε οι Μόντυ Πάιθονς δεν θα έλεγαν ότι η κρίση στην Αφρική(υποθέτω ότι περιλαμβάνει τους λοιμούς και τους λιμούς και την μόλυνση που του περιβάλλοντος που μεταφέρεται από τον αναπτυγμένο κόσμο)είναι αποτέλεσμα 50 ετών σοσιαλισμού.
18/04 15:53  Goldmine
Χρόνια πολλά σεβαστή. Το άρθρο απηχεί απόψεις του υπογράφοντος που ευχαρίστως φιλοξενώ - όπως και όλων των φίλων - από τον οποίο εζήτησα να κάνει εγγραφή στο capital ώστε να ανοίξει εάν το επιθυμεί διάλογο στις δίκαιες ενστάσεις που θα προκύψουν.
18/04 16:21  σεβαστη
Δεν σκέφτηκα ούτε μια στιγμή ότι ήταν δική σου θέση.
Μετά είδα και το το χουνέρι που έκαναν στον άνδρα σου . Τι να πείς για το απόλυτο τρελλοκομείο που βιώνουμε.
Υπομονή και όσο αντάξουμε.
18/04 16:33  Goldmine
Οκ. σεβαστή μου. Φιλιά! Σου αφιερώνω αυτό που μόλις ανέβασα και στου φίλου cell:http://www.youtube.com/watch?v=-ZWVzJDO-NQ

http://cell.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=37281&pg=10000#comment237190
18/04 18:42  Ηρακλής
Εύα
Είναι χειρότεροι από κατοχή. Εμένα μου απαγορεύουν να κάνω οτιδήποτε αποφέρει εισόδημα, έστω και αν το δηλώσω κανονικά, έστω και αν φορολογηθεί, διότι με νόμο που πέρασαν το 2010,αν δηλώσω έστω και ένα ευρώ εισόδημα, μου κόβουν 70% της σύνταξης!
Οσο για τον άντρα σου, θεωρώ ότι θα πρέπει να ανατρέξει στις συμβάσεις που έχει υπογράψει με το ΙΚΑ, και αν εκεί δεν αναφέρεται ρητά η υποχρέωση ενημέρωσης ή διακοπής σε περίπτωση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα, τότε δεν μπορεί να του τα ζητήσουν. Μία δέυτερη γραμμή άμυνας είναι το δεδουλευμένο των αμοιβών, ανεξάρτητα από το "παράνομο" της συνέχισης της εργασίας. Σ αυτό ας ψάξουν οι δικηγόροι τη περίπτωση της παράνομης εγγραφής φοιτητών στο Παν. Θεσσαλονίκης, Ιατρική, όπου το δικαστήριο έκρινε μεν παράνομη την εγγραφή, αλλά δεν ακύρωσε τα πτυχία, γιατί αυτά είχαν αποκτηθεί μ επραγματική και νόμιμη ενέργεια. Κατ αναλογία, μπορεί να κριθεί παράνομη η συνέχιση της εργασίας του και να απολυθεί, αλλά να μην αναζητηθούν τα δεδουλευμένα, αφού έχουν αποκτηθεί με πραγματική εργασία.
Σε κάθε περίπτωση να πεις στον άντρα σου ότι, θα πρέπει να μη τους κάνει το χατίρι και πάθει από τη στεναχώρια του, πριν από το κλείσιμο της υπόθεσης.
Τα δεδουλευμένα, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ δύσκολο να επιστραφούν από δικαστήριο.
Καλό κουράγιο.
18/04 18:50  PREMIUM
Καλή τύχη σε όλους αυτές τις δύσκολες στιγμές !
Εύα, θυμάσαι το καλντερίμι της γνωριμίας μας στο παρόν blog ?
Εκείνο τόχες φωτογραφήσει σε ... κατήφορο ! Ενώ αυτό : http://discount.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=37337&pg=10000#comment237196 ...
18/04 19:22  Goldmine
Ηρακλή, προώθησα αρμοδίως τo διαφωτιστικό σου μήνυμα και εισακούστηκε γιατί καταλαβαίνεις πως το νέο μας ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Thanks.
Πρεμ, όλο με τσιγκλάτε σήμερα! Σου απάντησα καταλλήλως στο σπίτι σου.
08/05 01:40  goodboy
Κατά τύχη ξαναδιάβασα το άρθρο και τελικά αποδείχθηκε προφητικό την εποχή που γράφτηκε κυρίως για την αναφορά στις άλλες λύσεις εκτός μνημονίου και για την άποψη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που θα εκφραστή και απο τον Φρανσουά Ολάντ απο εδώ και πέρα. Σεβαστή έχεις δίκιο για την ερμηνεία που αφορά την Αφρική (18/04)αλλά αναρωτιέμαι εάν δεν ήταν και ο σκοπός του άρθρου για να δείξει οτι οι υπερβολές προέρχοντασι απο κάθε πλευρά.
21/05 00:58  Mogadishu
17/07 15:43  kanapedatos
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
13 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις